Privacybeleid

Homines voetreflexologie, gevestigd aan Polderstraat 21, 2952 AK, Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.homines.nu

Polderstraat 21
2952 AK  Alblasserdam

0637323719

Nienke Veen van Aken is de Functionaris Gegevensbescherming van Homines voetreflexologie. Zij is te bereiken via nienke@homines.nu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Homines voetreflexologie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Homines voetreflexologie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid: Tijdens de intake noteer ik in je dossier de gezondheidsgegevens die op dat moment van toepassing zijn. Dit is noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren op gezondheidsreacties tijdens het behandelproces. Deze gegevens staan enkel en alleen op het intakeformulier. Tijdens de vervolgbehandelingen vul ik deze gegevens indien nodig aan om het verloop van de behandelingen helder te houden. Deze gegevens noteer ik op de voetenkaarten. Ik zet deze gezondheidsgegevens niet in de computer.
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Personen jonger dan 16 jaar zijn ook van harte welkom in mijn praktijk. Ik verwerk de gegevens van deze personen op dezelfde manier als de gegevens van personen die 16 jaar of ouder zijn. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan administratieve verplichtingen en om het verloop van de behandelingen goed inzichtelijk te houden.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nienke@homines.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Homines voetreflexologie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Homines voetreflexologie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om adequaat te kunnen reageren tijdens het behandelproces.
 • Om het verloop van de behandelingen goed inzichtelijk te houden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Homines voetreflexologie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Homines voetreflexologie) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Homines voetreflexologie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > tot 7 jaar na de laatste behandeling > om mijn administratie te kunnen verantwoorden.
 • Gezondheidsgegevens > tot 7 jaar na de laatste behandeling > om de gegeven behandelingen te kunnen verantwoorden.
 • Facturen > 7 jaar > om mijn administratie te kunnen verantwoorden.
 • E-mails en berichten via het contactformulier > 7 jaar > ook deze hebben betrekking op mijn bedrijfsvoering en dien ik daarom 7 jaar te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Homines voetreflexologie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Homines voetreflexologie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Homines voetreflexologie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Voor de analytische cookies geldt dat Homines voetrefeloxogie;

 • Google Analytics-cookies gebruikt;
 • een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ heeft uitgezet;
 • geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Homines voetreflexologie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nienke@homines.nu.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Homines voetreflexologie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Homines voetreflexologie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via nienke@homines.nu

Contact

Nienke Veen-van Aken
Polderstraat 21
Alblasserdam
Telefoon: 06 37 32 37 19
E-mail: nienke@homines.nu

Cadeaubon bestellen
Beroepslid